Obchodní podmínky

Verze 3.0

Platí od: 01.01.2023

I. Úvodní ustanovení

 Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu, který je jejich nedílnou součástí, platí pro nákup v elektronickém /internetovém/ obchodě /dále jen e-shop/ provozovaného na internetové adrese www.bmwmotoparts.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího /dodavatele/ a kupujícího /zákazníka/. Prodávajícím je  Petr Huber, sídlem Sedliště 258, 739 36 Sedliště, IČO 67336710, podnikající na základě živnostenského oprávnění č.j. ŽÚ/4534/2010/Kr/4 vydaného Magistrátem města Frýdku-Místku Radniční 1148, 73822 Frýdek-Místek. provozovatel e–shopu bmwmotoparts.cz.  
Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitel (dále jen „spotřebitel“) dle § 419 zákona č. 89 / 2012 Sb., a kupující podnikatel (dále jen „podnikatel) dle § 420 zákona č. 89 / 2012 Sb.,
Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, a to ve smyslu platných ustanovení občanského zákoníku.
 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách e-shopu www.bmwmotoparts.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

III.  Platební podmínky, expediční lhůty a dopravné

1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
2. Dopravné se mění v závislosti na zákazníkem vybraném druhu platby /hotově, převodem a dalších služeb / např. dobírky/.

IV. Reklamace 


1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" e-shopu a právním řádem platným v ČR.
2. Reklamační řád e-shopu je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek

UPOZORNĚNÍ: veškeré zboží zakoupené v e-shopu bmwmotoparts.cz je určeno výhradně pro montáž v odborných servisech, reklamaci lze uplatnit pouze s předložením originálního prodejního dokladu a fakturu zakázky o výměně zakoupeného dílu z bmwmotoparts.cz,jinak nebude brán zřetel na případnou Reklamaci zakoupeného dílu.

Zboží, které si zakoupíte v našem internetovém obchodě je možno namontovat v našem servise.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

Dle §1829 zákona č. 89/2012 Sb., má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle první věty běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Dle §1831 zákona č. 89/2012 Sb., odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
Dle §1832 zákona č. 89/2012 Sb., odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání a to dle §1832 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., tj. částku nejlevnějšího dostupného typu dopravy.
Náklady na vrácení zboží (např. dopravné, poštovné) nese v plné výši spotřebitel. Stejně tak dle §1833 zákona č. 89/2012 Sb., spotřebitel prodávajícímu odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Především je potřeba zachovat veškeré plomby a ochranné prvky tak, aby nedošlo k poškození zboží, nebo k jeho opotřebení. Náhrada za snížení hodnoty zboží, bude po dodání zboží určena na základě velikosti snížení hodnoty zboží a to naúčtováním náhrady škody za snížení hodnoty zboží.

Odstoupit od smlouvy dle §1829 zákona č. 89/2012 Sb., nelze dle §1837 zákona č. 89/2012 Sb., v těchto případech:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodávce zboží, které bylo objednáno speciálně pro zákazníka na základě jeho vyspecifikovaného požadavku a následovného schváleni, které běžně nenabízíme v našem eshopu.

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajíciho, právo na změnu ceny

1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
b. cena zboží se změnila o více než 10%
V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v termínu do 2 pracovních dnů.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.
 

VII . Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně dopravného) uvedenou na www.bmwmotoparts .cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami. Kupní smlouva, obchodní podmínky a další komunikace jsou vedeny v českém jazyce.  

Ochrana osobních údajů

Podáním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to po dobu 36 měsíců od posledního nákupu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých mu kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající tyto údaje zpracovával pro své marketingové a obchodní účely. 

Možnosti platby

Ceny jsou včetně DPH a recyklačních poplatků, bez nákladů na dopravu resp. doběrečné.

1. Platba hotově
Je možná po předchozí domluvě pouze při osobním převzetí zboží. Zboží je možné si převzít na adrese:  Sedliště 258, Sedliště  PSČ 739 36.  
2. Platba dobírkou
Platba hotově při převzetí zboží mimo provozovnu smluvní dopravce (
GLS)

3. Platba bankou předem
Platba předem bankovním převodem - bude Vám zaslán e-mail se zálohovou fakturou. Zboží bude expedováno nejpozději následující pracovní den po připsání částky na náš účet.
4. Jiné platby 
Jsou možné po vzájemné dohodě mezi kupujícím a prodávajícím.

Záloha na exkluzivní a speciální objednávky

- při objednávce exkluzivního nebo speciálního zboží je zákazníkovi vystavena zálohová faktura ve výši 30-50% z prodejní ceny zboží

 - při objednávce zboží s následnou speciální úpravou ze strany prodávajícího je zákazníkovi vystavena zálohová faktura ve výši až 100% z prodejní ceny zboží

 - prodávající je oprávněn si sám určit výši zálohy na objednávané zboží

 - záloha na exkluzivní a speciální objednávky je v celé výši nevratná

Termín a dodání zboží

Objednávky přijaté v pracovní dny do 12.00 hod.  jsme schopni doručovat i do 24 hodin. O termínu doručení Vás vždy informuje náš pracovník. Doručení zboží závisí na stavu skladu.

 - zboží máme skladem, dodací doba do 1-3 pracovních dnů

 - zboží v centrálním skladě, dodací doba do 5-ti pracovních dnů

 - zboží na objednávku u výrobce ve státech EU, dodací doba 6-30 dní

 - zboží na dotaz, bude stanovena předběžná dodací lhůta, která bude sdělena kupujícímu individuálně

Cena dopravného:

Doprava

Platba : Hotově

Platba: Převodem

Platba: Dobírkou

Osobní odběr

0,-Kč

------

-------

GLS      Česká republika 

-----

              100,-Kč

120,-Kč

GLS      Slovensko

-----

  200,-Kč *

  240,-Kč *

* Přepočet na Eura se provádí denním kurzem ČNB.

Doprava

Platba : Hotově

Platba: Převodem

Platba: Dobírkou

Osobní odběr

0,-Kč

------

-------

PPL      Česká republika 

-----

               120,-Kč

150,-Kč

PPL      Slovensko

-----

     220,-Kč *

  270,-Kč *

* Přepočet na Eura se provádí denním kurzem ČNB.

Reklamační řád :

1.    V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím smluvního dopravce prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen sepsat s přepravcem zápis o poškození /doporučujeme pořídit fotodokumentaci/. O případném poškození zboží během dopravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

2. Vznikne-li na zboží dodaném e-shopem www.bmwmotoparts.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem  - viz kontakty.

3. Písemné oznámení –REKLAMAČNÍ PROTOKOL o zjištěných závadách společně s reklamovaným  výrobkem zašle zákazník na adresu: Huber Petr,Sedliště 258, 739 36 Sedliště další informace je možné si vyžádat na e-mailové adrese: servis@hp2moto.cz . Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), kopii daňového dokladu / účtenky, podrobný popis reklamované  vady a popis toho, jak vada vznikla.

4. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit.

5. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující  předložil kopii daňového dokladu nebo účtenku.

6. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

7. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

8. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se záruka nevztahuje.

9. Kupující odsouhlasením obchodních podmínek souhlasí, že v případě reklamace zboží, které bude nutno odeslat výrobci k posouzení může reklamační doba přesáhnout zákonných 30 dnů. 

Reklamační protokol

Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád nabývají účinnosti 1.ledna 2023.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na e-mailu objednavky@hp2moto.cz nebo na telefonním čísle 603 901 441.